Verksamhetspraktik

Verksamhetspraktik på PS Provider kommer under höstterminen 2023 & vårterminen 2024 bestå av RPA och AI relaterade projekt.

PS Provider har en uttalad expansionsinriktning och en övergripande intention med handledandet av dig som student. Under de fem senaste åren har vi årligen anställt elever från Affärssystemsprogrammet. Genom en genomförd verksamhetspraktik hos PS Provider kan även Du i förlängningen bli en värdefull kollega till oss.
praktik 2

Verksamhetspraktik

Du kommer, inom området, att ha en enastående möjlighet att fördjupa dig i de arbetsuppgifter som intresserar dig. RPA uppdragen är till sin natur en kombination av verksamhets-, process-, system- och automatiseringsutveckling

Robotic Process Automation

Ett så ”hajpat” område som självkörande bilar beräknas vid samma tidpunkt omsätta omkring SEK 8 500 miljarder. RPA, å andra sidan, förutses år 2025 omsätta ofattbara SEK 50 000 miljarder, vilket motsvarar omkring 13 gånger Sveriges BNP, dvs. i storleksordningen det sammanslagna BNP:t för Tyskland och Storbritannien.

 

team
Stipendier med PS Provider

”Robotar (eller digitala medarbetare som det blir allt vanligare att man benämner det) håller i allt högre grad på att bli en normal del av vardagen, både privat och inom arbetslivet.

Branscher som t ex tillverkningsindustrin har sedan länge insett potentialen och använt robotar för att automatisera, effektivisera och öka kvaliteten i processer genom att eliminera återkommande manuella arbetsuppgifter.

Nu finns möjligheten att göra samma sak i administrativa stödprocesser samt även för mer kunskapsintensiva arbetsuppgifter. 

Mjukvarurobotar

Teknologin som har gjort detta möjligt benämns ofta RPA, Robotic Process Automation, och innebär att man utnyttjar förhållandevis kraftfulla s k ”mjukvarurobotar” som utför uppgifter i befintliga system på samma sätt som en mänsklig användare.

Det betyder att till skillnad från ”traditionella” applikationer så är RPA ett verktyg som hanterar och automatiserar arbetsuppgifter och processer genom att utnyttja befintliga användargränssnitt och därmed inte behöver ”integreras” i traditionell bemärkelse.

Eftersom RPA använder de befintliga applikationernas gränssnitt för att automatisera rutiner och processer kan lösningarna vara i drift på en bråk- del av den tid det tar att involvera ERP-leverantörer eller den interna IT-avdelningen.

8
32b

Unika ingångar

PS Provider har unika kontakter med ”rätt” leverantörer samt aktörer  i branschen. Dessutom har bolagets grundare under de senaste 25  åren skapat exklusiva ingångar i flertalet av nordens största företag  och organisationer.

Eftersom de digitala medarbetarna (RPA) arbetar 24/7, aldrig begår misstag samt för närvarande endast kostar omkring  10 procent (kontinuerligt sjunkande) av en anställd, är kunderna, minst sagt, exalterade. Vad förväntas du som student utföra Vad innebär då arbetsuppgifterna konkret.

Du kommer, inom området, att ha en enastående möjlighet att fördjupa dig i de arbetsuppgifter som intresserar dig. RPA uppdragen är till sin natur en kombination av verksamhets-, process-, system- och automatiseringsutveckling.  

Framförallt är kundens verksamhetsbehov tillsammans med den  aktuella systemförmågan som dikterar flöden och processer. Det betyder  med andra ord att större förändringar i kundens omvärld kommer att påverka den dagliga verksamheten, vilket i sin tur, resulterar i behov av förändrade verksamhetsprocesser, arbetssätt och rutiner.

Med hjälp av adekvat: process-, aktivitets-, samt systemkunskap är det möjligt att på  ett rationellt och innovativt sätt möta dessa utmaningar. 

64
verksamhetspraktik hos PS Provider

Vad förväntas du som student utföra?

Vad innebär då arbetsuppgifterna konkret. Du kommer, inom området, att ha en enastående möjlighet att fördjupa dig i de arbetsuppgifter som intresserar dig. RPA uppdragen är till sin natur en kombination av verksamhets-, process-, system- och automatiseringsutveckling. 

Där det framförallt är kundens verksamhetsbehov tillsammans med den aktuella systemförmågan som dikterar flöden och processer. Det betyder med andra ord att större förändringar i kundens omvärld kommer att påverka den dagliga verksamheten, vilket i sin tur, resulterar i behov av förändrade verksamhetsprocesser, arbetssätt och rutiner. Med hjälp av adekvat: process-, aktivitets-, samt systemkunskap är det möjligt att på ett rationellt och innovativt sätt möta dessa utmaningar. 

Vad kommer dina arbetsuppgifter framförallt att bestå av?

• Utbildning i de specifika RPA systemen Blueprism och Uipath

• Deltagande i utvalda kundprojekt där du både genomför för- och efterarbete på PS Providers kontor samt medverka ute hos kund i utvalda i workshops. 

• Att tillsammans med handledare implementera RPA på utvalda kundprocesser.

För dig som är mer intresserad av affärssystem eller system rent generellt kommer en djupdykning i RPA-systemvärlden att resultera i att ett helt nytt område öppnar sig. RPA-systemen är bland annat: autonoma, kognitiva samt i specifika aspekter självlärande.

20b
23b

Vad innebär ett RPA uppdrag?

Om Du till exempel har en fallenhet eller ett unikt intresse runt verksamhets-processer eller affärssystem så kommer möjligheterna att vara obegräns-ade. RPA kommer i framtiden att vara det som syr ihop och svetsar samman all information i organisationen. RPA innebär inte endast en automatisering av arbetsuppgifter, utan även en intelligent brygga mellan: kund, leverantör, bolag, personal, system, processer, aktiviteter och rutiner. RPA kommer att säkerställa att rätt information återfinns på rätt plats och att det sker vid rätt tidpunkt samt till rätt kvalitet. Det resulterar konkret i att Du som intresserar dig för verksamhetsprocesser tillsammans med PS Provider bland annat kommer att: kartlägga, optimera samt automatisera flöden.

Artificiell Intelligens

För dig som är mer intresserad av affärssystem eller system rent generellt kommer en djupdykning i RPA-systemvärlden att resultera i att ett helt nytt område öppnar sig. RPA-systemen är bland annat: autonoma, kognitiva samt i specifika aspekter självlärande.

25b
6

Vad består ett RPA projekt av?

Om Du är mer intresserad av att arbeta i ett avgränsat projekt kommer du konkret arbeta med att tillsammans med PS Provider automatisera flertalet processer.

Ett RPA projekt kan på en övergripande nivå brytas ner i ett antal generiska faser. Dessa är: etablera benefit case, välja processer, kartlägga processer;  behovs-, krav- och riskanalys; implementation, test, driftsättning, samt utvärdering.

Beroende på ditt intresse samt förmåga är det fullt möjligt för Dig att antingen fokusera på ett specifikt projekt eller på flera delprojekt. Ett av våra specifika projekt innebär automatiseringen av orderhanteringsprocessen i ett av våra dotterbolag.

 

Blue Prism och UiPath

Vi ser helst att två separata grupper automatiserar processen sida vid sida; där en grupp gör det mha applikationen BluePrism och den andra gruppen genom UiPath.

Därefter genomförs djuplodande analyser och eventuella justeringar genomförs. Båda automationerna färdigställs sedan och förbereds för implementering. Bolaget ifråga är verksamt inom medtech.

43b
karriär
pil-forward

Är du intresserad av att göra din verksamhetspraktik på PS Provider? Skicka din ansökan direkt.  Alla ansökningar ska innehålla en personlig presentation, kontaktuppgifter samt ett CV.