Rederi

Automation med RPA inom en av världens största rederi- och färjekoncerner

Utbildning i RPA

Införandet av RPA påbörjades först inom koncernens europeiska Shared Service Center för ekonomi. Det beslutades tidigt att interna resurser skulle utbildas i RPA och tillhörande robotverktyg.

rederi 2
83
Projektets huvudsakliga mål

Projektets huvudsakliga mål var eliminering av monotona arbetsuppgifter, förbättrad och utökad kontroll mot både interna och externa register, resursbesparingar, förbättrad styrning och uppföljning, aktualisering, samt säkerställande av styrdata, ökad processkvalitet genom bland annat eliminering av den mänskliga faktorn.

Shared Service Center

Införandet av RPA påbörjades först inom koncernens europeiska Shared Service Center för ekonomi. Det beslutades dessutom tidigt att interna resurser även skulle utbildas i RPA och tillhörande robotverktyg.
De huvudsakliga målen med projektet var effektivisering och förbättring av processer och flöden genom RPA. Projektet skulle bland annat leda till lägre kostnad, högre och jämnare kvalitet, förbättrad kontroll, säkrare och snabbare flöden samt kortare svarstider.

ferry
9b

Urval av processer

Urvalet av vilka processer som skulle automatiseras gjordes initialt baserat på i vilka kritiska verksamhetssystem som processerna utfördes. Det huvudsakliga syftet med urvalet var att öka återanvändningsgraden och accelerera utvecklingstiden. Dessutom beslutades det att sårbara och personberoende processer skulle prioriteras.
Parallellt med införandet utbildades flertalet interna medarbetare inom ekonomifunktionen i RPA. Automation av processer fortsatte därefter till andra funktioner och avdelningar inom koncernen såsom HR, Lön, Frakt och Resor.

Resultat

Sammantaget har delprojekten framförallt resulterat i minskad sårbarhet på grund av minskat personberoende, ökad kundnöjdhet på grund av väsentligt kortare svars- och ledtider, förbättrad kontroll genom till exempel möjligheten att jämföra kritisk information med interna- och externa kontrollregister, ökad kvalitet med hjälp av eliminering av den mänskliga faktorn (inmatningsfel etc.), samt nöjdare medarbetare på grund av reducering av monotona och ointressanta arbetsuppgifter.

varfor rpa