Stipendier

Högskolan i Halmstad
- Bästa kandidatuppsats inom informatik

2024 - Projektnamn: Generativ AI för IT-konsultens kompetensutveckling

Stipendiet delas ut av PS Provider och består av 10.000 kr som delas mellan årets två vinnare.

Gustaf Lundberg och Lukas Andersson - årets PS Provider-stipendiater

Gustaf Lundberg & Lukas Andersson

Årets stipendium tilldelas en uppsats som tar sig an en högaktuell frågeställning inom ett område av global betydelse: hur kan vi nyttja potentialen i generativ AI för att öka effektiviteten och produktiviteten i samhället?

Uppsatsen utforskar innovativa tillämpningar av generativ AI och presenterar konkreta förbättringar i IT-konsulters arbetsmetoder. Dessa förbättringar har stor praktisk betydelse i dagens teknikdrivna arbetsmiljö.

Uppsatsen ger en välgrundad och strukturerad analys av hur IT-konsulters kompetensområden kan utvecklas genom generativ AI, vilket även stärker dem i deras roll som digitala verksamhetsutvecklare.

2023 - Projektnamn: Jag vill åka med – En kvalitativ studie om hur människor med fysisk funktionsnedsättning kan inkluderas i en digital mobilitetskontext

Stipendiet delas ut av PS Provider och består av 10.000 kr som delas mellan årets två vinnare.

Henrik Bengtsson & Sara Johansson

Priset för bästa uppsats i informatik går i år till en studie om en grupp i samhället som inte alltid uppmärksammas i diskussionen om samhällets digitalisering. Genom en kvalitativ intervjustudie har författarna skapat en djupgående förståelse för respondenternas subjektiva upplevelser av att använda olika tjänster, vilket har lett till viktiga designimplikationer. Dessa implikationer är centrala för att framtida visioner inte ska exkludera någon och därigenom också främja ett mer inkluderande samhälle. Därmed är den aktuella uppsatsen inte bara relevant för ett specifikt fält, utan också för samhället som helhet genom att bidra till social hållbarhet och inkludering.

stipendie 2023

2022 - Projektnamn: Co-design workshops med stigmatiserade ämnen – Designförslag för att undvika ytterligare stigmatisering

Stipendiet delas ut av PS Provider och består av 10.000 kr som delas mellan årets två vinnare.

Sofia Strand & Felicia Oredsson

Priset för bästa uppsats i informatik går i år till en uppsats som behandlar ett tydligt och viktigt problem i dagens teknikutveckling. Uppsatsen är tydligt problematiserad, och dess insamlade tidigare forskning och empiriska studie utgör en god grund för en insiktsfull diskussion och tydliga egna slutsatser. Studiens tillvägagångssätt tar i beaktande och visar förståelse för den känsliga kontext där den genomförs, för att leda fram till insikter om hur co-design workshops kan genomföras för att inte skapa ytterligare stigmatisering av deltagarna.

Halmstad 2022-06-03

stipendie 2022

2021 - Projektnamn: Nu är det din tur att tala – Designförslag för smidigare turtagning i digitala konferensverktyg”.

Stipendiet delas ut av PS Provider och består av 10.000 kr som delas mellan årets två vinnare.

stipendie 2021

Sofia Heikklilä Svensson & Erika Börjesson

Priset för årets bästa uppsats i informatik går till ett arbete som behandlar ett aktuellt problem som många människor idag upplever. Uppsatsen bygger på en väl genomförd litteraturstudie som skapar en god bas för studiens kommande delar. Författarna visar på hög metodmedvetenhet och genom ett kreativt tillvägagångssätt genomförs en studie med god tillförlitlighet. Vidare genererar design och utvärderingsarbetet relevanta resultat som genom en tydlig och stringent analys och diskussion leder fram till studiens slutsatser rörande turtagning i digitala konferensverktyg.

Halmstad 2021-06-15

2020 - Projektnamn: Now Loading… – Att designa för en mer positivt upplevd väntetid i en för smartphones ständigt omväxlande användarmiljö.

Stipendiet delas ut av PS Provider och består av 10.000 kr som delas mellan årets två vinnare.

Hannes Erlandsson & Jesper Hansen

Årets bästa uppsats inom informatik är en välskriven och tydligt fokuserad studie av ett aktuellt IT-problem som, även om det sker i det lilla, kan få stora samhälleliga konsekvenser.

Studien bygger på en stringent och rigoröst genomförd empirisk studie som med hjälp av en prototyp undersöker ett tydligt designproblem som också representerar ett väl avgränsat kunskapsproblem. Uppsatsen är väl grundad i tidigare forskning och den egna empiriska studien, vars resultat visar på ett tydligt eget och unikt kunskapsbidrag.

Halmstad 2020-06-05

stipendie 2020