Processutveckling

Det viktigaste inom processutveckling är att säkerställa att processen stödjer verksamhetens övergripande strategi. Med strategin som bas arbetar vi med processutveckling med fokus på att designa processer som skapar standardisering, effektivitet och ökad kundnytta.

Anpassningen till allt snabbare svängningar i omvärlden, ökande krav och större efterfrågan på stöd från kärnverksamheten är en organisations verklighet. PS Provider hjälper er att utveckla, optimera och automatisera era processer inom samtliga områden i verksamheten.
Vårt erbjudande inom processutveckling

Stödfunktioner inom företag och organisationer är utsatta för ett hårt tryck att anpassa sig till allt snabbare svängningar i omvärlden, ökande krav från ägare, skärpta myndighetskrav samt större och större efterfrågan på stöd från kärnverksamheten.

Ekonomi- och HR-funktioner måste kontinuerligt arbeta med att bli mer kostnadseffektiva och samtidigt förbättra förmågan att stödja strategiskt och operationellt beslutsfattande. PS Provider kan hjälpa dig med projektledning, metod och genomförandestöd vid skapande, analys och effektivisering av stödprocesser, oavsett om dessa är organiserade i ett Shared Service Center eller inte.

8b
83

Processkartläggning

Kartlagda och väldefinierade processer är ett kraftfullt verktyg för att hitta förbättringsområden, skapa kundfokus, identifiera viktiga överlämningar och belysa var i organisationen som värde skapas.

Grunden till all processutveckling och förbättring är att förstå de befintliga flödena och processerna i verksamheten. Genom att beskriva processerna, hur man arbetar från ax till limpa utan att begränsas av funktions- eller organisationsindelningar, synliggörs samtliga arbetsflöden, dess eventuella problem och brister och en rad förslag till förändringar och förbättringar växer fram redan under kartläggningsarbetet. 

Det viktigaste inom processutveckling är att processen stödjer verksamhetens övergripande strategi. Det visar om processen har rätt fokus och bidrar till att prioritera rätt förbättringsinsatser, t ex:

• Eliminering av dubbelarbete

• Reducering av ledtid

• Standardisering av arbetsuppgifter

• Bättre systemutnyttjande

• Automation av processen

Process mining och Task mining

Vi arbetar med marknadsledande verktyg för ”Process Mining” och ”Task Mining”, alltså mjukvaror som hjälper till att med automatik identifiera och beskriva de processer som är mest lämpade för automation. I stället för att lägga ner mycket tid och manuellt arbete på att samla in data och förstå processflödet, kan vi med våra verktyg automatiskt identifiera problem och flaskhalsar. Verktygen skapar automatiskt flödesdiagram och sammanfattar statistik över processerna, vilket väsentligt minskar den tid som behöver spenderas på att analysera processerna. Genom att automatiskt samla in och analysera data blir allt som händer i processen synligt. Detta möjliggör snabbare och säkrare automatiseringsbeslut eller andra åtgärder som är baserade på fakta istället för på antaganden.

1b 1
18b

Helhetssyn och överblickbarhet över hela flödet – “end-to-end”

När PS Provider stöttar organisationer täcker vi in alla områden som ingår i ett förändringsarbete, från kartläggning av nuvarande arbetssätt till analys och förbättring av processerna. Vi anser även att en bred förankring i verksamheten är nödvändig för ett lyckat resultat. Med över 20 års erfarenhet av projektkartläggning arbetar vi med en modern och beprövad metod som garanterar användbara processkartor med rätt struktur och detaljeringsgrad. PS Provider har den erfarenhet och kunskap som krävs för att garantera ett lyckat processkartläggningsprojekt.

Processutveckling “End-to-End”

Hero 5
52
Tydliggjorda roller och ansvarsområden
Spela videoklipp
Spela videoklipp